ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติ่งหู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติ่งหู*, -ติ่งหู-

ติ่งหู ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
auriculate-รูปติ่งหู, -รูปติ่งใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lobulesเป็นช่องๆ, กลีบเล็กๆ, ติ่งหู, พูเล็ก, กลีบย่อย, พูย่อย, ก้อนตับเล็ก, กลีบเล็กๆ, โลบูล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ear lobe (n.) ติ่งหู
lobe (n.) ติ่งหู Syn. ear lobe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติ่งหู
Back to top