ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำแหน่งหัวหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำแหน่งหัวหน้า*, -ตำแหน่งหัวหน้า-

ตำแหน่งหัวหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
archbishopric(อาร์คบิช'ชัพริค) n. ตำแหน่งหัวหน้า bishop (office of an archbishop)
English-Thai: Nontri Dictionary
headship(n) ตำแหน่งหัวหน้า,ความเป็นผู้นำ,ตำแหน่งผู้นำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mastership (n.) ตำแหน่งหัวหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำแหน่งหัวหน้า
Back to top