ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำแหน่งรองชนะเลิศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำแหน่งรองชนะเลิศ*, -ตำแหน่งรองชนะเลิศ-

ตำแหน่งรองชนะเลิศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
runner-up(รัน'เนอะอัพ) n., ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ,ผู้ที่ได้ตำแหน่งตั้งแต่ที่2ถึงที่10ของการแข่งขัน pl. runners-up
second bestn. รองชนะเลิศ,ตำแหน่งรองชนะเลิศ,รอง, See also: second-best adj., Syn. second-class
English-Thai: Nontri Dictionary
RUNNER-runner-up(n) ตำแหน่งรองชนะเลิศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
runner-up (n.) ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ Syn. second place
second best (n.) ผู้ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ See also: สิ่งที่รองลงมา Syn. alternative, inferiority
second place (n.) ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำแหน่งรองชนะเลิศ
Back to top