ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำหนิในเรื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำหนิในเรื่อง*, -ตำหนิในเรื่อง-

ตำหนิในเรื่อง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blame for (phrv.) ตำหนิในเรื่อง See also: ติเตียนในเรื่อง, กล่าวโทษ
cavil at (phrv.) ตำหนิในเรื่อง See also: ติ, ติเตียน Syn. carp at

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำหนิในเรื่อง
Back to top