ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาดี*, -ตาดี-

ตาดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
good-lookingadj. มีหน้าตาดี,สวยงาม,หล่อ, Syn. handsome,attractive
goodly(กูด'ลี) adj. ดี,มีคุณภาพดี,มีหน้าตาดี,มาก,ใหญ่., See also: goodliness n., Syn. comely
personable(เพอ'ซะนะเบิล) adj. หน้าตาดี,สวยงาม,รูปหล่อ,เป็นที่ดึงดูดใจ., See also: personableness n. personably adv., Syn. attractive
well-favored(เวล'เฟ'เวอร์ด) adj. สวยงาม,หน้าตาดี,หล่อ,งดงาม, See also: well-favoredness n. well-favouredness n., Syn. attractive
well-favoured(เวล'เฟ'เวอร์ด) adj. สวยงาม,หน้าตาดี,หล่อ,งดงาม, See also: well-favoredness n. well-favouredness n., Syn. attractive
well-looking(เวล'ลุค'คิง) adj. มีหน้าตาดี,งดงาม,สวยงาม,ดูด'ภาพ,
English-Thai: Nontri Dictionary
comely(adj) สวยงาม,งาม,เหมาะสม,หน้าตาดี
GOOD-good-looking(adj) งาม,สวย,สวยงาม,ดูดี,หน้าตาดี,หล่อ
goodly(adj) สวย,ดี,งาม,หล่อ,หน้าตาดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beauhunk (sl.) ชายหน้าตาดี
fox (n.) คนที่มีรูปร่างหน้าตาดี (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ
freak daddy (sl.) ชายหน้าตาดี
good looking (adj.) ซึ่งมีหน้าตาดี See also: ซึ่งมีหน้าตาสวย, หล่อ Syn. attractive, handsome
good-looking (adj.) มีหน้าตาดี See also: สวย, หล่อ, ชวนมอง, น่าดึงดูดใจ Syn. cute, pretty, handsome Ops. unattractive
good-looking person (n.) คนที่มีหน้าตาดีโดยเฉพาะผู้หญิง (คำไม่เป็นทางการ)
goodly (adj.) ซึ่งมีหน้าตาดี (คำเก่า) See also: ซึ่งมีหน้าตาสวย, หล่อ Syn. attractive, good-looking, handsome
looker (n.) คนที่มีหน้าตาดีโดยเฉพาะผู้หญิง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. good-looking person
personable (adj.) หน้าตาดี See also: น่าดึงดูดใจ, มีเสน่ห์ Syn. attractive, appealing
well-looking (adj.) มีหน้าตาดี See also: งดงาม, สวยงาม, ดูดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is very nice-lookingเขาหน้าตาดีมากๆ
I see, and she's not bad looking, I suppose?ฉันเข้าใจแล้ว และคิดว่าเธอก็หน้าตาดีด้วยใช่ไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาดี
Back to top