ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดสินให้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดสินให้*, -ตัดสินให้-

ตัดสินให้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
English-Thai: Nontri Dictionary
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
decide on (phrv.) ตัดสินให้ See also: ยินยอมให้ Syn. agree on, decide against, determine on, settle on
decide upon (phrv.) ตัดสินให้ See also: ยินยอมให้ Syn. agree on, decide against, determine on, settle on
mete out (phrv.) ตัดสินให้ (บางสิ่ง) กับ Syn. deal out
draw for (phrv.) ตัดสินให้ (โดยการสุ่มหรือจับฉลาก)
set for (phrv.) ตัดสินให้ใช้สำหรับ
determine on (phrv.) ตัดสินให้ได้รับ Syn. dicide on
determine upon (phrv.) ตัดสินให้ได้รับ Syn. dicide on
dicide on (phrv.) ตัดสินให้ได้รับ
dicide on (phrv.) ตัดสินให้ได้รับ
hanging (adj.) ที่ถูกตัดสินให้ถูกแขวนคอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดสินให้
Back to top