ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระหนักว่าเป็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระหนักว่าเป็น*, -ตระหนักว่าเป็น-

ตระหนักว่าเป็น ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
put down for (phrv.) ตระหนักว่าเป็น Syn. put down as
stamp as (phrv.) ทำให้ตระหนักว่าเป็น
write down as (phrv.) จัดประเภทหรือตระหนักว่าเป็น Syn. put down as

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระหนักว่าเป็น
Back to top