ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตบเบาๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตบเบาๆ*, -ตบเบาๆ-

ตบเบาๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
chuck(n) การตบเบาๆ,การเชยคาง
dab(n) รอยแต้ม,รอยป้าย,การตบเบาๆ
pat(n) การลูบ,การตบเบาๆ,เสียงดังแปะ,แผ่นแบนๆ
tap(n) การตบเบาๆ,การเคาะเบาๆ,การแตะเบาๆ,การใส่ส้นสูงให้หนาขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pat (vt.) ตบเบาๆ See also: เคาะ, ตีเบาๆ Syn. stroke, tap Ops. hit, beat
chuck (vt.) ตบเบาๆ (ด้วยความเอ็นดู) Syn. pat, tap
pat down (phrv.) ตบเบาๆ ให้แบน
pat on (phrv.) ตบเบาๆบน (ส่วนของร่างกาย)
patter (n.) คนที่ตบเบาๆ
tap (n.) เสียงที่เกิดจากการตบเบาๆ See also: เสียงที่เกิดจากการตีเบาๆ, เสียงที่เกิดจากการแตะเบาๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตบเบาๆ
Back to top