ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกปรอยๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกปรอยๆ*, -ตกปรอยๆ-

ตกปรอยๆ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sprinkle (vi.) ตกปรอยๆ (ฝน) See also: ตกพรำๆ Syn. drizzle
flurry (vi.) ตกปรอยๆ (หิมะ) Syn. fall
drizzle (vi.) (ฝน) ตกปรอยๆ See also: ตกพรำๆ Syn. drop, sprinkle, spray
drizzly (adj.) ซึ่งตกปรอยๆ Syn. moist, wet
shower (n.) ฝนตกปรอยๆ See also: หิมะปรอยๆ, ลูกเห็บตก, สิ่งที่ตกลงมาเหมือนฝน (เช่น ดาวตก, ผีพุ่งไต้, ลูกปืน) Syn. drizzle, mist
showery (n.) การมีฝนตกปรอยๆ
sprinkle (n.) ฝนที่ตกปรอยๆ See also: ฝนที่ตกพรำๆ Syn. drizzle, raindrop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกปรอยๆ
Back to top