ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง*, -ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง-

ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
data entryการบันทึกข้อมูลหมายถึง การป้อนข้อมูลเข้าไปเก็บในสื่อ (medium) อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) ฯลฯ โดยผ่านทางแผงแป้นอักขระ (keyboard) หรืออาจหมายถึงการส่งข้อมูลเข้าประมวลผลในคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
someway (adv.) ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง Syn. someways
someways (adv.) ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
Back to top