ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดุว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดุว่า*, -ดุว่า-

ดุว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
henpeck(เฮน'เพค) vt. ด่าว่า,ดุว่า,ชอบหาเรื่อง
lout(เลาทฺ) {louted,louting,loutsว n. คนที่โง่ งุ่มง่ามและมีมารยาทเลว vt. ดุว่า,ด่า,ยั่วเย้า,ถือเป็นตัวตลก vi. แสดงคารวะ,น้อมศีรษะให้,คำนับ, Syn. oaf
English-Thai: Nontri Dictionary
castigate(vt) ดุว่า,ดัดนิสัย,ลงโทษ,เฆี่ยนตี
reprimand(n) การตำหนิ,การดุว่า,การประณาม,การกล่าวหา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
kvetch (sl.) ดุว่า See also: บ่น, ว่ากล่าว
pick up (phrv.) ดุว่า See also: ว่ากล่าว, สั่งสอน
quetch (sl.) ดุว่า See also: บ่น, ว่ากล่าว
scold (vt.) ดุว่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, เอ็ด Syn. admonish, chide, berate
scold (vi.) ดุว่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, เอ็ด Syn. admonish, chide, berate
squawk (sl.) ดุว่า See also: บ่น, ว่ากล่าว
rake someone over the coals (idm.) ดุว่า (เพราะทำผิด) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. call over, haul over
sail into (phrv.) ดุว่าเพราะทำผิด Syn. tell off
scolder (n.) ผู้ดุว่า
sing small (phrv.) ประพฤติตัวนอบน้อมหลังจากถูกดุว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดุว่า
Back to top