ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดาวเทียมสื่อสาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดาวเทียมสื่อสาร*, -ดาวเทียมสื่อสาร-

ดาวเทียมสื่อสาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
comsat(คอม'แซท) n. ดาวเทียมสื่อสาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดาวเทียมสื่อสาร
Back to top