ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งไม่แข็งแรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งไม่แข็งแรง*, -ซึ่งไม่แข็งแรง-

ซึ่งไม่แข็งแรง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
infirm (adj.) ซึ่งไม่แข็งแรง See also: ซึ่งไม่มั่นคง Syn. unhealthy, weak Ops. healthy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งไม่แข็งแรง
Back to top