ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งไม่เป็นระเบียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งไม่เป็นระเบียบ*, -ซึ่งไม่เป็นระเบียบ-

ซึ่งไม่เป็นระเบียบ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disarranged out of order (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบ See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย Syn. mixed up Ops. orderly, arranged
disorderly (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบ See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย Syn. mixed up, disarranged out of order Ops. orderly, arranged
mixed up (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบ See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย Syn. disarranged out of order Ops. orderly, arranged
indigested (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย See also: ซึ่งสับสนวุ่นวาย, ซึ่งปั่นป่วน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งไม่เป็นระเบียบ
Back to top