ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งไม่เจือปน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งไม่เจือปน*, -ซึ่งไม่เจือปน-

ซึ่งไม่เจือปน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
undiluted (adj.) ซึ่งไม่เจือปน See also: บริสุทธิ์ Syn. pure, absolute, unmixed Ops. diluted
unmixed (adj.) ซึ่งไม่เจือปน See also: บริสุทธิ์ Syn. pure, absolute Ops. diluted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งไม่เจือปน
Back to top