ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งไม่สำคัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งไม่สำคัญ*, -ซึ่งไม่สำคัญ-

ซึ่งไม่สำคัญ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
frothy (adj.) ซึ่งไม่สำคัญ
inappreciable (adj.) ซึ่งไม่สำคัญ See also: แทบจะไม่ได้สังเกตเห็น Syn. insignificant, negligible Ops. appreciable, significant
inconsequential (adj.) ซึ่งไม่สำคัญ See also: เล็กน้อย Syn. trivial, unimportant Ops. consequential, important
negligible (adj.) ซึ่งไม่สำคัญ See also: ซึ่งไม่สลักสำคัญ, ไม่น่าใส่ใจ, เล็ก ๆ, ขี้ประติ๋ว
nickel-and-dime (adj.) ซึ่งไม่สำคัญ See also: ซึ่งมีเงินไม่มาก
niggling (adj.) ซึ่งไม่สำคัญ
niggly (adj.) ซึ่งไม่สำคัญ
nominal (adj.) ซึ่งไม่สำคัญ See also: ซึ่งไร้ความหมาย, ซึ่งเล็กน้อยมาก Syn. trifling, meaningless Ops. most
unimportant (adj.) ซึ่งไม่สำคัญ See also: ขี้ปะติ๋ว Syn. insignificant Ops. crucial, significant, important
inconsiderable (adj.) ซึ่งไม่สำคัญ (คำทางการ) See also: ไม่มีค่า, ไม่น่าสนใจ Syn. trivial, unimportant Ops. considerable, important, significant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งไม่สำคัญ
Back to top