ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งไม่สะทกสะท้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งไม่สะทกสะท้าน*, -ซึ่งไม่สะทกสะท้าน-

ซึ่งไม่สะทกสะท้าน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unabashed (adj.) ซึ่งไม่สะทกสะท้าน See also: ซึ่งไม่มียางอาย, ซึ่งไม่ละอาย, ซึ่งไม่ขวยเขิน
undaunted (adj.) ซึ่งไม่สะทกสะท้าน See also: ซึ่งไม่ท้อถอย, ซึ่งไม่หวั่นกลัว Syn. brave, resolute Ops. irresolute, cowardly, daunted
undisturbed (adj.) ซึ่งไม่สะทกสะท้าน See also: ซึ่งไม่ถูกรบกวน Ops. disturbed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งไม่สะทกสะท้าน
Back to top