ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งไม่สมบูรณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งไม่สมบูรณ์*, -ซึ่งไม่สมบูรณ์-

ซึ่งไม่สมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
imperfect (adj.) ซึ่งไม่สมบูรณ์ See also: ซึ่งไม่สมประกอบ Syn. incomplete Ops. complete, perfect
incomplete (adj.) ซึ่งไม่สมบูรณ์ See also: ซึ่งกระท่อนกระแท่น, ซึ่งครึ่งๆ กลางๆ Ops. complete

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งไม่สมบูรณ์
Back to top