ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งไม่มีชีวิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งไม่มีชีวิต*, -ซึ่งไม่มีชีวิต-

ซึ่งไม่มีชีวิต ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inanimate (adj.) ซึ่งไม่มีชีวิต Syn. dead, lifeless Ops. animate
mechanical (adj.) ซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ Syn. automatic, machinelike
unlovely (adj.) ซึ่งไม่มีชีวิตชีวา See also: ซึ่งไม่น่ามอง Syn. ugly, tasteless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งไม่มีชีวิต
Back to top