ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งไม่ธรรมดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งไม่ธรรมดา*, -ซึ่งไม่ธรรมดา-

ซึ่งไม่ธรรมดา ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
particular (adj.) ซึ่งไม่ธรรมดา See also: ผิดธรรมดา, พิเศษ Syn. individual, unique Ops. indefinite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งไม่ธรรมดา
Back to top