ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งไม่ซื่อสัตย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งไม่ซื่อสัตย์*, -ซึ่งไม่ซื่อสัตย์-

ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
faithless (adj.) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ See also: ไม่มีสัจจะ, ไว้ใจไม่ได้ Syn. unfaithful, untrustworthy Ops. loyal, true
false (adj.) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ See also: ไม่น่าไว้ใจ, ไม่จริงใจ, คบไม่ได้ Syn. dishonest, disloyal Ops. accurate, correct
sleazy (adj.) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ See also: ซึ่งไม่มีคุณธรรม
unfaithful (adj.) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ See also: ซึ่งไม่จงรักภักดี, ซึ่งนอกใจ Syn. faithless, disloyal Ops. faithful, loyal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งไม่ซื่อสัตย์
Back to top