ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งแสดงออก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งแสดงออก*, -ซึ่งแสดงออก-

ซึ่งแสดงออก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
ostentatious(ออสเทนเท'เชิส) adj. โอ้อวด,เอาหน้า,ซึ่งแสดงออก, Syn. pretentious,boastful
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
demostrating (adj.) ซึ่งแสดงออกมา (คำทางการ) Syn. displaying
displaying (adj.) ซึ่งแสดงออกมา (คำทางการ) Syn. demostrating
exhibitive (adj.) ซึ่งแสดงออกมา (คำทางการ) Syn. demostrating, displaying

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งแสดงออก
Back to top