ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งเห็นได้ชัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งเห็นได้ชัด*, -ซึ่งเห็นได้ชัด-

ซึ่งเห็นได้ชัด ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
eminent (adj.) ซึ่งเห็นได้ชัดเจน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งเห็นได้ชัด
Back to top