ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งเห็นแก่ตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งเห็นแก่ตัว*, -ซึ่งเห็นแก่ตัว-

ซึ่งเห็นแก่ตัว ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
egocentric (adj.) ซึ่งเห็นแก่ตัว See also: ซึ่งถือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ Syn. egotistic, self-centered, selfish
egotistic (adj.) ซึ่งเห็นแก่ตัว See also: ซึ่งถือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ Syn. self-centered, selfish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งเห็นแก่ตัว
Back to top