ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งเป็นโทษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งเป็นโทษ*, -ซึ่งเป็นโทษ-

ซึ่งเป็นโทษ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
punishable (adj.) ซึ่งเป็นโทษ See also: ซึ่งมีโทษ Syn. culpable, criminal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งเป็นโทษ
Back to top