ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งเป็นพระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งเป็นพระ*, -ซึ่งเป็นพระ-

ซึ่งเป็นพระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
aladinเป็นชื่อตัวละครซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องยักษ์ในตะเกียงวิเศษอะลาดิน
English-Thai: Nontri Dictionary
statutory(adj) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ,ชอบด้วยกฎหมาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Our Lady (n.) ฉายานามของพระนางแมรี่ซึ่งเป็นพระมารดาของพระเยซู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งเป็นพระ
Back to top