ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งเป็นผู้ใหญ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งเป็นผู้ใหญ่*, -ซึ่งเป็นผู้ใหญ่-

ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
maturative (adj.) ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ See also: ซึ่งเจริญเติบโตเต็มที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งเป็นผู้ใหญ่
Back to top