ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งเป็นปรปักษ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งเป็นปรปักษ์*, -ซึ่งเป็นปรปักษ์-

ซึ่งเป็นปรปักษ์ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adversary (adj.) ซึ่งเป็นปรปักษ์ See also: ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งเป็นปรปักษ์
Back to top