ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ*, -ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ-

ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
favorable (adj.) ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ See also: ซึ่งเป็นที่ปรารถนา, ซึ่งเป็นที่นิยม Syn. favourable, desirable, pleasing, welcome Ops. ill-disposed, uninclined
favourable (adj.) ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ See also: ซึ่งเป็นที่ปรารถนา, ซึ่งเป็นที่นิยม Syn. desirable, pleasing, welcome Ops. ill-disposed, uninclined

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ
Back to top