ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งเป็นจริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งเป็นจริง*, -ซึ่งเป็นจริง-

ซึ่งเป็นจริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
axiomatic(adj) ซึ่งเป็นจริง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
veridical (adj.) ซึ่งเป็นจริง See also: จริงแท้, เป็นความจริง Syn. real, truthful
absolute (n.) กฎซึ่งเป็นจริงเสมอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งเป็นจริง
Back to top