ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งเป็นกลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งเป็นกลาง*, -ซึ่งเป็นกลาง-

ซึ่งเป็นกลาง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
indifferent (adj.) ซึ่งเป็นกลาง See also: ซึ่งไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง, ซึ่งไม่ลำเอียง Syn. detached, impartial, neutral Ops. biased, partial
neutral (adj.) ซึ่งเป็นกลาง See also: ซึ่งไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง Syn. impartial, moderate, middling, nonpartisan Ops. extreme

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งเป็นกลาง
Back to top