ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง*, -ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง-

ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-confident (adj.) ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง See also: ซึ่งมั่นใจในตนเอง, ซึ่งกล้าแสดงออก, ซึ่งไม่เกรงกลัว Syn. confident, self-assured, self-reliant, unfearing
self-reliant (adj.) ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง See also: ซึ่งมั่นใจในตนเอง, ซึ่งกล้าแสดงออก, ซึ่งไม่เกรงกลัว Syn. confident, self-assured, unfearing
unfearing (adj.) ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง See also: ซึ่งมั่นใจในตนเอง, ซึ่งกล้าแสดงออก, ซึ่งไม่เกรงกลัว Syn. confident, self-assured, self-reliant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง
Back to top