ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งเชี่ยวชาญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งเชี่ยวชาญ*, -ซึ่งเชี่ยวชาญ-

ซึ่งเชี่ยวชาญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
diplomatic(adj) เกี่ยวกับการทูต,ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการทูต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
expert (adj.) ซึ่งเชี่ยวชาญ See also: ซึ่งมีความชำนาญ, ซึ่งมีประสบการณ์ Syn. practiced, proficient, skillful
good (adj.) ซึ่งเชี่ยวชาญ See also: ซึ่งชำนาญ Syn. qualified

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งเชี่ยวชาญ
Back to top