ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งเข้าใจยาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งเข้าใจยาก*, -ซึ่งเข้าใจยาก-

ซึ่งเข้าใจยาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
slippery(adj) ไว,ลื่น,ซึ่งเข้าใจยาก,มีเล่ห์เหลี่ยม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งเข้าใจยาก
Back to top