ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งอ่อนแอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งอ่อนแอ*, -ซึ่งอ่อนแอ-

ซึ่งอ่อนแอ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unwholesome (adj.) ซึ่งอ่อนแอ See also: ซึ่งมีสุขภาพไม่แข็งแรง, อ่อนแอ Syn. unhealthy Ops. wholesome, healthy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งอ่อนแอ
Back to top