ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งหิวกระหาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งหิวกระหาย*, -ซึ่งหิวกระหาย-

ซึ่งหิวกระหาย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
greedy (adj.) ซึ่งหิวกระหาย See also: ซึ่งละโมบ, ซึ่งเห็นแก่ตัว Syn. hungry, covetous Ops. generous, unselfish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งหิวกระหาย
Back to top