ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งสัมพันธ์กัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งสัมพันธ์กัน*, -ซึ่งสัมพันธ์กัน-

ซึ่งสัมพันธ์กัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
correlate(คอ'ริเลท) vt. เทียบเคียง,ทำให้สัมพันธ์กัน. vi. มีความสัมพันธ์กัน adj. ซึ่งสัมพันธ์กัน,ซึ่งเกี่ยวพันกัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน
English-Thai: Nontri Dictionary
correlative(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งสัมพันธ์กัน,เป็นคู่กัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equivalentเอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน / มีค่าเท่ากัน , เอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน /มีค่าเท่ากัน ในระบบฐานข้อมูล Derwent ซึ่งสัมพันธ์กันแบบเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันที่มีการยื่นจดที่สำนักงานสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dependent (adj.) ซึ่งสัมพันธ์กัน See also: เกี่ยวข้องกัน Syn. associated, related
mutual (adj.) ซึ่งสัมพันธ์กัน See also: ซึ่งมีร่วมกัน Syn. shared
relative (adj.) ซึ่งสัมพันธ์กัน See also: เกี่ยวข้องกัน Syn. associated, dependent, related
shared (adj.) ซึ่งสัมพันธ์กัน See also: ซึ่งมีร่วมกัน
blood-related (adj.) ซึ่งสัมพันธ์กันทางสายเลือด See also: ซึ่งมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน Syn. akin
cognate (adj.) ซึ่งสัมพันธ์กันทางสายเลือด See also: ซึ่งมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน Syn. akin, blood-related

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งสัมพันธ์กัน
Back to top