ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งวุ่นวาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งวุ่นวาย*, -ซึ่งวุ่นวาย-

ซึ่งวุ่นวาย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
helter-skelter (adj.) ซึ่งวุ่นวาย See also: ซึ่งสับสน Syn. chaotic, disordered, unorganized Ops. orderly, well-ordered

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งวุ่นวาย
Back to top