ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งลำบากใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งลำบากใจ*, -ซึ่งลำบากใจ-

ซึ่งลำบากใจ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
embarrassed (adj.) ซึ่งลำบากใจ See also: ซึ่งอับอาย, ซึ่งกระดากอาย, ซึ่งขัดเขิน, ซึ่งเก้อเขิน Syn. ashamed, humiliated
humiliated (adj.) ซึ่งลำบากใจ See also: ซึ่งอับอาย, ซึ่งกระดากอาย, ซึ่งขัดเขิน, ซึ่งเก้อเขิน Syn. ashamed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งลำบากใจ
Back to top