ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งมีเสน่ห์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งมีเสน่ห์*, -ซึ่งมีเสน่ห์-

ซึ่งมีเสน่ห์ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enchanting (adj.) ซึ่งมีเสน่ห์ See also: ซึ่งน่าหลงใหล Syn. captivating, charming, delightful
magnetic (adj.) ซึ่งมีเสน่ห์ดึงดูด Syn. attractive, charismatic, captivating
quaint (adj.) ซึ่งมีเสน่ห์แบบโบราณๆ Syn. archaic, picturesque

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งมีเสน่ห์
Back to top