ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งฟื้นคืนสู่สภาพปกติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งฟื้นคืนสู่สภาพปกติ*, -ซึ่งฟื้นคืนสู่สภาพปกติ-

ซึ่งฟื้นคืนสู่สภาพปกติ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
recuperative (adj.) ซึ่งฟื้นคืนสู่สภาพปกติ Syn. remedial
recuperatory (adj.) ซึ่งฟื้นคืนสู่สภาพปกติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งฟื้นคืนสู่สภาพปกติ
Back to top