ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งพัวพัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งพัวพัน*, -ซึ่งพัวพัน-

ซึ่งพัวพัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
implicative(อิม' พละเคทิฟว) adj. ซึ่งพัวพัน, ซึ่งเกี่ยวข้อง., See also: implicatory adj.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งพัวพัน
Back to top