ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งป้องกันได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งป้องกันได้*, -ซึ่งป้องกันได้-

ซึ่งป้องกันได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
defensible(ดิเฟน'ซิเบิล) adj. ซึ่งต่อต้านการรุกรานได้,ซึ่งป้องกันได้,ซึ่งสามารถแก้ต่างหรือแก้คดีได้., See also: defensibility n. ดูdefensible
English-Thai: Nontri Dictionary
defensible(adj) ซึ่งป้องกันได้,ซึ่งแก้ตัวให้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งป้องกันได้
Back to top