ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งป้องกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งป้องกัน*, -ซึ่งป้องกัน-

ซึ่งป้องกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
alexipharmic(อะเลคซิฟาร์' มิค) adj. ซึ่งป้องกัน. -n. ยาหรือสารที่ใช้ป้องกันพิษ หรือการติดเชื้อ, ยาแก้พิษ
anticorrosive(แอนทีคะโร' ซิฟว) adj., n. ซึ่งป้องกันหรือต้านการสึกกร่อน, กันสนิม, สารที่ฤทธิ์ดังกล่าว
antiseptic(แอนทีเซพ' ทิค) adj.,n. ซึ่งป้องกันหรือทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์, สารหรือ ยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว, Syn. aseptic, disinfectant)
defensible(ดิเฟน'ซิเบิล) adj. ซึ่งต่อต้านการรุกรานได้,ซึ่งป้องกันได้,ซึ่งสามารถแก้ต่างหรือแก้คดีได้., See also: defensibility n. ดูdefensible
deodorant(ดีโอ'เดอเรินทฺ) n. ยาดับกลิ่น,ยาป้องกันกลิ่นเหงื่อ adj. ซึ่งป้องกันหรือทำลายกลิ่นเหงื่อ
preventive(พรีเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการป้องกันโรค,ซึ่งป้องกัน. n. ยาป้องกัน,สิ่งป้องกัน,มาตรการป้องกัน., See also: preventiveness n., Syn. preventative
prohibitive(โพรฮิบ'บิทิฟว) adj. ซึ่งห้าม,ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งป้องกัน,ซึ่งยับยั้ง., See also: prohibitiveness n.
protecting(โพรเทค'ทิง) adj. ซึ่งป้องกัน,ซึ่งคุ้มครอง., See also: protectingness n.
protective(พระเทค'ทิฟว) adj. ซึ่งป้องกัน,ซึ่งคุ้มครอง,ซึ่งอารักขา,เกี่ยวกับprotectionism, See also: protectiveness n., Syn. guiding,assisting
English-Thai: Nontri Dictionary
defensible(adj) ซึ่งป้องกันได้,ซึ่งแก้ตัวให้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shockproof (adj.) ซึ่งป้องกันกระแทก
self-defensive (adj.) ซึ่งป้องกันตนเอง
defenceless (adj.) ซึ่งป้องกันตัวไม่ได้ Syn. defenseless
defenseless (adj.) ซึ่งป้องกันตัวไม่ได้
offenseless (adj.) ซึ่งป้องกันไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งป้องกัน
Back to top