ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งปลดเปลื้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งปลดเปลื้อง*, -ซึ่งปลดเปลื้อง-

ซึ่งปลดเปลื้อง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
relieved (adj.) ซึ่งปลดเปลื้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งปลดเปลื้อง
Back to top