ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งน้อยลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งน้อยลง*, -ซึ่งน้อยลง-

ซึ่งน้อยลง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bated (adj.) ซึ่งน้อยลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งน้อยลง
Back to top