ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งนึกฝัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งนึกฝัน*, -ซึ่งนึกฝัน-

ซึ่งนึกฝัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
fancied(แฟน'ซีด) adj. ไม่จริง,ซึ่งนึกฝันเป็นที่ต้องการ
fanciful(แฟน'ซีฟูล) adj. เพ้อฝัน,ซึ่งนึกฝัน,ไม่จริง., See also: fancifully adv. fancifulness n., Syn. imaginary
English-Thai: Nontri Dictionary
imaginative(adj) ซึ่งนึกฝัน,เจ้าความคิด,ซึ่งนึกเอาเอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fancied (adj.) ซึ่งนึกฝัน See also: ซึ่งจินตนาการ Syn. illusory, imaginary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งนึกฝัน
Back to top