ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งถูกบังคับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งถูกบังคับ*, -ซึ่งถูกบังคับ-

ซึ่งถูกบังคับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
forced(ฟอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกบังคับ,ซึ่งถูกบีบบังคับ,ใช้แรง,ฝืนใจ,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ., See also: forcedly adv. ness n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
compelled (adj.) ซึ่งถูกบังคับ
obliged (adj.) ซึ่งถูกบังคับ Syn. compelled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งถูกบังคับ
Back to top