ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งช่วยเหลือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งช่วยเหลือ*, -ซึ่งช่วยเหลือ-

ซึ่งช่วยเหลือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
anciently(เอน' เชินทฺลี) adv. ซึ่งช่วยเหลือ, ซึ่งประกอบ, ซึ่งเป็นอุปกรณ์, Syn. accessory)
ancillary(เอน' ซิลลารี) adv. ซึ่งช่วยเหลือ, ซึ่งประกอบ, ซึ่งเป็นอุปกรณ์, Syn. accessory
beneficial(เบนนะฟิช'เชียล) adj. เป็นประโยชน์,เป็นผลดี,ซึ่งช่วยเหลือ,มีสิทธิในการใช้สอย, See also: beneficialness n. ดูbeneficial, Syn. helpful -Conf. beneficent
ministrant(มิน`นิสทรันทฺ) adj ซึ่งช่วยเหลือ ซึ่งจัดการ, See also: ministration n.
English-Thai: Nontri Dictionary
helpful(adj) เป็นประโยชน์,ซึ่งช่วยเหลือแก่, ซึ่งเกื้อกูลแก่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adjuvant (adj.) ซึ่งช่วยเหลือ Syn. auxiliary
ancillary (adj.) ซึ่งช่วยเหลือ Syn. assisting, assistant, helping
assistant (adj.) ซึ่งช่วยเหลือ See also: ซึ่งคอยสนับสนุน Syn. assisting, helping
assisting (adj.) ซึ่งช่วยเหลือ Syn. assistant, helping
assisting (adj.) ซึ่งช่วยเหลือ See also: ซึ่งคอยสนับสนุน Syn. helping
helpful (adj.) ซึ่งช่วยเหลือ See also: ซึ่งเกื้อกูล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งช่วยเหลือ
Back to top