ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งชี้แนะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งชี้แนะ*, -ซึ่งชี้แนะ-

ซึ่งชี้แนะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
indicantn.,adj. เครื่องที่บอก, ซึ่งชี้แนะ, ซึ่งบอกเล่า (that which indicates)
indicative(อินดะเค' ทิฟว) adj. เป็นการชี้บอก, ซึ่งชี้แนะ, เป็นดรรชนี. -n. มาลาเล่าในไวยาการณ์, คำกริยาในมาลาบอกเล่าของไวยากรณ์., See also: indicatively adv., Syn. guiding)
English-Thai: Nontri Dictionary
indicative(adj) ซึ่งบอกเล่า,ซึ่งบ่งบอก,ซึ่งแสดง,ซึ่งชี้แนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งชี้แนะ
Back to top